czynności notarialne...

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późn. zm.) – notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych używa pieczęci z wizerunkiem godła państwowego Rzeczpospolitej Polskiej. Pieczęć ta jest przystawiana na wszystkich dokumentach sporządzanych przez notariusza.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1.

sporządza akty notarialne (obejmujące m.in. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości, oświadczenia, testamenty, umowy działu spadku i dotyczące spadków, umowy zniesienia współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółek prawa handlowego, statuty spółek, pełnomocnictwa);

2.

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (akt poświadczenia dziedziczenia zgodnie z art. 95j Prawa o notariacie ma skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku);

3.

sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej);

4.

doręcza oświadczenia;

5.

spisuje protokoły (m.in. protokoły zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, walnych zebrań spółdzielni, zebrań wspólnot mieszkaniowych);

6.

sporządza protesty weksli i czeków;

7.

przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

8.

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów (wypisy, odpisy i wyciągi mają moc prawną oryginałów dokumentów);

9.

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10.

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Akty notarialne i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.

Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.


Akt notarialny

Akt notarialny (np. umowa sprzedaży, protokół, oświadczanie, pełnomocnictwo) jest sporządzany w języku polskim przez notariusza i zawiera: datę i miejsce zawarcia, dane notariusza, dane stron aktu, oświadczenie woli stron, opis stanu prawnego, stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany, podpisy biorących udział w akcie oraz podpis notariusza. Akt notarialny stanowi szczególną formę czynności prawnej. Jest to zgodnie z uregulowaniami zawartymi w części ogólnej Kodeksu cywilnego najwyżej kwalifikowana forma czynności prawnej.

Oryginał aktu notarialnego jest przechowywany w siedzibie kancelarii notarialnej – nie może być wydawany poza siedzibę kancelarii. Po upływie 10 lat oryginały aktów notarialnych są przekazywane do archiwum właściwego terytorialnie ze względu na położenie kancelarii Sądu Rejonowego.

Stronom czynności notarialnej oraz innym uprawnionym osobom bądź instytucjom wydawane są wypisy aktów notarialnych.

Forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności jest obligatoryjna m. in. dla:

---

wszelkich umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości,

---

umów zawiązujących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową, spółkę partnerską, statutów spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz zmian w ww. umowach i statutach spółek,

---

pełnomocnictw do zawarcia umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości,

---

 umów majątkowych małżeńskich,

---

 umów zniesienia współwłasności nieruchomości oraz działu spadku w skład, którego wchodzi nieruchomość,

---

protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej, na którym dokonana zostaje zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną.

Ponadto strony czynności prawnej mogą zażądać dokonania danej czynności w formie aktu notarialnego nawet wówczas gdy przepisy prawa nie przewidują takiego obowiązku lub gdy forma aktu notarialnego jest jedną z alternatywnych form – dotyczy to w szczególności: testamentów notarialnych czy oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.


Akt poświadczenia dziedziczenia

Instytucja aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzanego przez notariusza została wprowadzona ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1287), która weszła w życie z dniem 2 października 2008 r. Od momentu wejścia w życie ww. ustawy dopuszczalne są dwie alternatywne drogi dla uzyskania dokumentu potwierdzającego następstwo prawne po zmarłej osobie przez spadkobierców ustawowych czy testamentowych – sądowa (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane przez sąd po przeprowadzeniu rozprawy) oraz notarialna (akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza przy udziale spadkobierców).

Akt poświadczenia dziedziczenia jest sporządzany przez notariusza po uprzednim sporządzeniu protokołu dziedziczenia, w którym notariusz dokumentuje niezbędne oświadczenia spadkobierców (spadkobiercy), w tym gdy od otwarcia spadku nie upłynęło 6 miesięcy, także oświadczenia dotyczące przyjęcia, bądź odrzucenia spadku. Następnie, po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia jest on niezwłocznie rejestrowany przez notariusza w prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia. Odbywa się to drogą elektroniczną, dzięki czemu czas trwania oczekiwania na rejestrację jest znikomy (kilka sekund).

Zgodnie z art. 95j Prawa o notariacie akt poświadczenia dziedziczenia zarejestrowany w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Należy mieć tutaj na uwadze, iż instytucja aktu poświadczenia dziedziczenia umożliwia bardzo wygodne i szybkie załatwienie formalności spadkowych, bez konieczności składania stosownego wniosku do sądu i kilkumiesięcznego oczekiwania na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy. U notariusza wszelkie formalności spadkowe można załatwić praktycznie w ciągu jednego dnia.


Wypisy aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia

Jak już wyżej wskazano oryginał aktu notarialnego lub aktu poświadczenia dziedziczenia pozostaje w kancelarii, natomiast strony oraz inne osoby uprawnione otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis jest identycznym powtórzeniem oryginału. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią oraz parafuje na złączach.

 
 
Jak trafić
do kancelarii?

 

Kontakt:

KANCELARIA NOTARIALNA
38-500 SANOK
ul. 3 Maja 10/2

tel. +48 13 4940536
tel. kom. 608054499
fax. +48 13 4939537
e-mail. notariusz-sanok@wp.pl

NIP 8132819965
REGON 180634050

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2010