niezbędne dokumenty...

Dokumenty i dane niezbędne przy czynnościach notarialnych

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW U NOTARIUSZA:

Notariusz może zarówno zatrzymać oryginały dokumentów, jak i zrobić ich kopie. Niektóre dokumenty wysyłane są łącznie z wypisem aktu do sądu wieczysto księgowego, a niektóre zwracane stronom.

Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej do kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą, faxem lub drogą poczty elektronicznej e-mail (skan lub zdjęcia cyfrowe). Każda ze stron aktu dostarcza te dokumenty, z których wynikają jej prawa do posiadania nieruchomości. W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze spadku lub darowizny. Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to przed udaniem się do Urzędu Skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.


Przykładowe czynności notarialne

 

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

1.

odpis zwykły z księgi wieczystej;

2.

podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (złożenie dokumentu stanowiącego podstawę nabycia nie we wszystkich przypadkach jest wymagane);

3.

dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania), w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;

4.

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;

5.

wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej;

6.

ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział.
 

 

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

1.

odpis zwykły z księgi wieczystej;

2.

podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (złożenie dokumentu stanowiącego podstawę nabycia nie we wszystkich przypadkach jest wymagane);

3.

dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania), w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

 

 

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

1.

zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,

2.

podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (złożenie dokumentu stanowiącego podstawę nabycia nie we wszystkich przypadkach jest wymagane);

3.

odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona;

4.

dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania), w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

 

 

TESTAMENT:

1.

dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia);

2.

dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

3.

ewentualne inne postanowienia zawarte w testamencie (zapis, polecenie).

 

 

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

1.

dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP adres zameldowania);

2.

dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania);

3.

opis nieruchomości lub ewentualnie zwykły odpis z księgi wieczystej.
 

 

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

1.

akt zgonu spadkodawcy;

2.

testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony;

3.

akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w wypadku zmiany nazwiska przez kobiety zamężne);

4.

nr PESEL zmarłego.

 

 

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (INTERCYZA):

1.

odpis skrócony aktu małżeństwa;

2.

dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania).

 

 
Jak trafić
do kancelarii?

 

Kontakt:

KANCELARIA NOTARIALNA
38-500 SANOK
ul. 3 Maja 10/2

tel. +48 13 4940536
tel. kom. 608054499
fax. +48 13 4939537
e-mail. notariusz-sanok@wp.pl

NIP 8132819965
REGON 180634050

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2010