opłaty u notariusza...

Taksa notarialna

Taksa notarialna stanowi wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnych, obliczana jest według wartości rynkowej transakcji lub jest określona jako stała kwota za konkretną czynność notarialną. Wysokość taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).

 


Podatki

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) pobieranego w wysokości wynikającej z ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 450 z późn. zm.). Całą kwotę pobranego od strony czynności notarialnej podatku notariusz przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn pobieranego w wysokości wynikającej z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768). Całą kwotę pobranego od strony czynności notarialnej podatku notariusz przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

Notariusz dolicza do taksy notarialnej podatek od towarów i usług (VAT) – zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz.535 z późn. zm.).

 


Opłata sądowa

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej regulują art. 42-46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.). Całą kwotę pobranej od strony czynności notarialnej opłaty sądowej notariusz przekazuje do właściwego sądu rejonowego.

 


WYBRANE PRZEPISY REGULUJĄCE OPŁATY POBIERANE PRZEZ NOTARIUSZA

 
 
Jak trafić
do kancelarii?

 

Kontakt:

KANCELARIA NOTARIALNA
38-500 SANOK
ul. 3 Maja 10/2

tel. +48 13 4940536
tel. kom. 608054499
fax. +48 13 4939537
e-mail. notariusz-sanok@wp.pl

NIP 8132819965
REGON 180634050

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2010